воскресенье, 30 декабря 2012 г.

Институты совместного инвестирования


Новації закону «Про інститути спільного інвестування»
05 липня 2012 року Верховною Радою України прийнято закон «Про інститути спільного інвестування» № 5080 (далі - Закон). Зазначений Закон покликаний замінити з 01 січня 2014 року діючий нині Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
Викладені в Законі норми продовжують закладені в Україні принципи діяльності інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ). Необхідно підкреслити, що історія розвитку ІСІ в Україні налічує близько 10 років, проте за цей не досить тривалий проміжок часу ІСІ пройшли в своєму розвитку від утворення перших фондів до загального визнання фізичними та юридичними особами та використання як потужної альтернативи інвестування грошових коштів.
Діяльність ІСІ в Україні контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). Внесені Законом новели слід розглядати як закономірний результат розвитку ІСІ в Україні. Перш за все, слід звернути увагу на визначення, що з'явились в Законі.
Встановлюється, що акції корпоративного інвестиційного фонду - це цінні папери, емітентом яких є корпоративний фонд та які посвідчують майнові права власника - учасника фонду (право на отримання дивідендів - для закритого корпоративного фонду; право на управління фондом, та ін.) та немайнові права, передбачені Законом. Значимість цього виду цінних паперів підтверджується внесення окремої відповідної статті 6-1 до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Окремо слід відзначити відмову законодавця від використання документарної форми цінних паперів. Згідно статті 51 Закону акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати існують виключно в бездокументарній формі. Запровадження такого правила зменшує витрати на випуск цінних паперів та зменшує ризики інвесторів, пов'язані із можливістю втрати цінних паперів.
З'явився порядок та визначення конвертації цінних паперів: це обмін цінних паперів одного випуску на пінні папери іншого випуску цього ж емітента. В разі прийняття рішення про конвертацію емітент зобов'язаний викупити цінні папери, що конвертуються, у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації. Викуп цінних паперів здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.
Загальна вартість цінних паперів ІСІ, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної вартості цінних паперів ІСІ, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу. У разі необхідності інвестор ІСІ здійснює доплату в сумі різниці між загальною вартістю цінних паперів, що набуваються, та загальною вартістю цінних паперів, що вилучаються з обігу.
Оскільки правила щодо конвертації цінних паперів також вносяться окремою статтею 5-2 до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», то інститут конвертації зможуть використовувати не тільки ІСІ, а й емітенти інших цінних паперів.
Отже, як бачимо, прийнятий Закон охоплює не тільки правове регулювання ІСІ, а й інші сфери, зокрема, обіг цінних паперів.
Типи ІСІ залишились незмінні: вони можуть бути відкритого, інтервального або закритого типу. Проте перелік видів ІСІ розширено. Окрім визначених раніше та існуючих зараз ІСІ диверсифікованого та недиверсифікованого виду, вони зможуть бути спеціалізованого або кваліфікаційного виду.
ІСІ вважається спеціалізованим, якщо він інвестує виключно у визначені цим Законом активи. До спеціалізованих ІСІ належать фонди таких класів: грошового ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, банківських металів, індексні фонди. Вимоги до структури активів кожного з спеціалізованих інвестиційних фондів встановлюються ст. 48 Закону.
ІСІ вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один и кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не мас будь-яких вимог до структури активів. До кваліфікаційних належать такі класи активів: об’єднаний клас цінних паперів, клас нерухомості, клас рентних активів, клас кредитних активів, клас біржових товарних активів, інші активи, які Комісія може вводити та відносити до кваліфікаційних.
Відкритими 1СІ можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ та спеціалізовані ІСІ. Інтервальними ІСІ можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ, спеціалізовані ІСІ та кваліфікаційні ІСІ.
Вперше законодавцем визначено, що біржовими ІСІ можуть бути відкриті спеціалізовані інвестиційні фонди (індексні фонди та фонди банківських металів). Проспектом емісії біржового ІСІ передбачається, що:
1.           Цінні папери підлягають обов'язковому обігу на фондовій біржі, визначеній проспектом емісії;
2.           Придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення чи продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів або пред’явлення до викупу цінних паперів такого інституту здійснюється учасниками такого інституту чи інвесторами через андеррайтера таких цінних паперів або андеррайтером за власний рахунок чи за рахунок його клієнтів;
3.           Андеррайтер цінних паперів такого ІСІ зобов'язаний підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;
4.           Оплата цінних паперів такого інституту під час їх продажу або викупу емітентом може здійснюватися у відповідній пропорції активами, визначеними інвестиційною декларацією зазначеного інституту.
Заборонено змінювати тип та вид ІСІ, клас спеціалізованого або кваліфікаційного ІСІ та належність ІСІ до біржових або венчурних. Водночас, згідно п. 5 Перехідних положень Закону, компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типу, корпоративні інвестиційні фонди відкритого та інтервального типу мають право змінити вид ІСІ з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності Законом у порядку, встановленому Комісією.
Однією з ключових ідей Закону є встановлення особливого порядку діяльності ІСІ. Згідно ст. З Закону законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності корпоративних фондів. Схожу норму буде доповнено до ст. 1 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої дія вказаного закону не поширюється на акціонерні товариства, які створені, діють та припиняються відповідно до законодавства про інститути спільного інвестування.
ІСІ діють у формі корпоративного фонду або пайового фонду. Пайовий фонд не є юридичною особою. Отже, з 01.01.2014 р. корпоративні фонди зможуть бути створені та провадити діяльність тільки відповідно до Закону без урахування законодавства України про акціонерні товариства.
Корпоративний фонд - це юридична особа, яка провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Згідно з Законом, корпоративний фонд створюється у формі акціонерного товариства (як публічного, так і приватного), на відміну від діючого законодавства, яке не зазнало змін у зв’язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» та встановлює можливість створення корпоративного фонду виключно в формі відкритого акціонерного товариства.
Можливість створення корпоративного фонду у формі приватного акціонерного товариства відповідає характеру інвестування - цільовий характер інвестицій, обмежений обіг акцій корпоративного фонду, виплата дивідендів (для закритого корпоративного фонду якщо це передбачено статутом фонду).
Відповідно до Закону розмір статутного капіталу корпоративного фонду становить не менше 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як юридичної особи. Статутний капітал може бути сформований виключно коштами (на сьогодні дозволяється формування статутного капіталу окрім коштів державними цінними паперами, паперами допущеними до торгів на фондовій біржі, та об'єктами нерухомості, необхідними для забезпечення статутної діяльності). Це виключить можливість формування статутного капіталу за рахунок неліквідних активів за завищеними цінами.
Цікавим є надання повноважень наглядовій раді корпоративного фонду на затвердження регламенту фонду та змін до нього (зараз регламент фонду затверджується засновниками фонду, а зміни до нього - загальними зборами акціонерів). Регламент фонду містить відомості про фонд, порядок здійснення інвестиційної діяльності, викупу акцій фонду, умови зміни компанії з управління активами, тощо. Враховуючи той факт, що діяльність наглядової ради фонду є більш гнучкою в порівнянні з проведенням загальних зборів, такі зміни спрощують порядок внесення змін до регламенту фонду. Оскільки інвестиційний бізнес потребує оперативного реагування такі зміни позитивно відобразяться на діяльності корпоративних фондів.
В Законі встановлено повноваження загальних зборів та порядок їх проведення. Прийняття рішень загальними зборами можливо голосуванням або шляхом опитування. Законодавець приділив істотну увагу порядку прийняття рішення шляхом опитування.
В діючому законодавстві допускається прийняття рішень шляхом опитування, але жодних пояснень з цього приводу немає. Правила та порядок прийняття рішень шляхом опитування можуть встановлюватись статутом корпоративного фонду.
З прийняттям Закону проведення опитування детально врегульовано в статті 31. Встановлена форма та обов'язкові реквізити бюлетеня для голосування, який є іменним та направляється учаснику поштою або іншим передбаченим способом. Учасники заповнюють бюлетень та надсилають його корпоративному фонду. Після спливу встановленого терміну лічильна комісія проводить підрахунок голосів та складає протокол про підсумки голосування шляхом опитування.
Враховуючи можливість того, що учасником корпоративного фонду може бути велика кількість юридичних та фізичних осіб, прийняття рішень шляхом опитування спрощує цю процедуру та надає зручну альтернативу проведенню загальних зборів в разі наявності великої кількості у часників з невеликою часткою акцій у кожного.
Припинення корпоративного фонду здійснюється виключно шляхом ліквідації. В Законі виключена можливість припинення шляхом реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення). На сьогодні відповідно до ст. 20 діючого Закону України «Про інститути спільного інвестування» у ІСІ наявна така можливість.
Пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб. Пайовий фонд створюється компанією з управління активами.
Компанія з управління активами - господарське товариство, створене у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить, професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.
Регулювання діяльності компаній з управління активами істотно не зміниться з набранням чинності Законом. Однак необхідно підкреслити встановлену Законом необхідність розміщення на веб-сайті компанії інформації про компанію. Розміщенню підлягають, зокрема, відомості про ліцензію, контактні дані, перелік ІСІ, активи яких перебувають в управлінні, відомості про вартість чистих активів ІСІ (щоденно або щоденно в період інтервалу для інтервальних ІСІ. Щодо ІСІ, що перебувають в управлінні компанії, розміщується наступна інформація: статут фонду, регламент, свідоцтво про реєстрацію, висновки аудитора, проспект емісії цінних паперів, свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів, перелік осіб, які обслуговують фонд.
Пайовий фонд створюється в порядку, передбаченому Законом. Облік операцій і результатів діяльності і спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий фонд, здійснюється компанією окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших ІСІ.
Право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду) засвідчує інвестиційний сертифікат, емітентом якого є компанія з управління активами пайового фонду.
Ліквідація пайового фонду здійснюється виключно шляхом ліквідації. Додатково до існуючих зараз правил, законодавцем передбачено умови та порядок розрахунку в процесі ліквідації з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами. Такі розрахунки можливі якщо виконуються такі умови:
1.           інвестиційні сертифікати розміщувались лише шляхом приватного розміщення;
2.           регламентом фонду передбачена можливість розрахунків іншими активами;
3.           згода на такий розрахунок надана всіма учасниками пайового фонду;
4.           наявні кошти пайового фонду є достатніми для задоволення вимог кредиторів і розрахунків і бюджетом і будуть використовуватись виключно для таких цілей.
Включення такого механізму в Закон надає учасникам більшу свободу дій при ліквідації та надає можливість спеціалізованим пайовим фондам уникнути реалізації активів, якщо учасники фонду зацікавлені в отриманні таких активів в натурі.
Слід визнати, що прийнятий Закон, в цілому не змінюючи існуючу систему правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування, вносить значну кількість нових правових механізмів або роз'яснює порядок використання існуючих, на які є посилання в законодавстві без їх детального визначення. Закон набирає чинності з 01 січня 2014 року, до того ж, гравці цього ринку матимуть ще один рік для приведення своєї діяльності у відповідність із законодавством. Тому прийняття аналізованого Закону засвідчує детальний та зважений розвиток правового регулювання створення, припинення та діяльності ІСІ та надає учасникам ринку додаткові можливості.
(с) Олефир Валерий
Опубликовано - Закон и Бизнес № 37 - 2012

Комментариев нет:

Отправить комментарий